SERIE A

La Liga Segundo, phó chủ tịch Macau, một phó chủ tịch, đại sứ bị nghi ngờ, và sau đó người vợ đang phán quyết rằng 20 triệu nợ được yêu cầu.

Phó chủ tịch hoạt động trại của Macau, năm 2016 nghi ngờ rằng các quỹ công cộng gần 100 triệu