Điều kiện cổ phiếu ưu tiên, các tính năng chính và ưu tiên PES Serie A

Có nhiều thị trường chứng khoán trong thị trường chứng khoán, và SERIE A PNG rất đơn giản để tận hưởng các cổ phiếu ưu tiên. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất trong các cổ phiếu thông thường. Hôm nay, Xiaobang đưa mọi người phải hiểu. Ưu tiên chia sẻ điều kiện phân phối , các tính năng chính và quyền ưu tiên.

Cổ phiếu ưu tiên Điều kiện phát hành:

Việc phát hành thực sự đang đáp ứng các nhà đầu tư đủ điều kiện quy định tại Điều 65 của các biện pháp quản lý thí điểm ưu tiên:

mỗi lần mục tiêu không thể cao hơn 200 người, và các vấn đề ưu tiên nắm giữ cùng một điều khoản không quá 200 người.

1. Thông thường, các tổ chức tài chính như công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm và công ty ủy thác phải được phê duyệt bởi các cơ quan quản lý tài chính;

2. Các tổ chức tài chính tuân thủ được cấp cho các nhà đầu tư lớn, bao gồm các sản phẩm quản lý tài sản ngân hàng, sản phẩm quỹ, sản phẩm quản lý tài sản của công ty chứng khoán và các sản phẩm ủy thác.

3. Người hợp pháp của công ty: Thu hồi cổ phiếu hoặc Nó phải cao hơn 5 triệu nhân dân tệ;

4. Quan hệ đối tác: Tổng số tiền đầu tư phải cao hơn 5 triệu nhân dân tệ;

5. Các nhà đầu tư chiến lược phù hợp với các bộ phận liên quan của Hội đồng Nhà nước , Các nhà đầu tư cơ quan nước ngoài đủ điều kiện của Renminbi, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện;

6. Nhà đầu tư cá nhân: Tài khoản chứng khoán khác biệt, tài khoản quản lý tài sản, tài khoản quỹ (trừ các giám đốc của tổ chức phát hành, quản lý cấp cao và đó là Bên ngoài người phối ngẫu) Tổng tài sản phải cao hơn 5 triệu nhân dân tệ;

7. 7. Các nhà đầu tư đủ điều kiện khác được cấp phép bởi Ủy ban quy định chứng khoán.

Các điều kiện cổ phiếu ưu tiên thực sự là để đáp ứng các nhà đầu tư đủ điều kiện của bảy điều kiện trên, và chúng tôi sẽ tiếp tục thấy các đặc điểm của cổ phiếu ưu tiên.

Cổ phiếu ưu tiên Đặc điểm chính:

1. Nhờ vào đầu tiên, bằng cách khác, bất kể tình hình kinh doanh của công ty như thế nào, cổ tức của cổ phiếu ưu tiên sẽ không thay đổi Tuy nhiên, cổ tức của công ty không liên quan, không hiểu cổ tức chứng khoán, ý nghĩa của cổ tức chứng khoán, và tất nhiên là phân phối lợi nhuận và cổ phiếu ưu tiên của công tyKhông có mối quan hệ;

2. Quyền nhỏ, các cổ đông ưu tiên không có quyền quyền và được bầu, và không có quyền bỏ phiếu cho quyết định kinh doanh chính của công ty, ngoại trừ cuộc thảo luận về cuộc họp là lợi ích của các cổ đông ưu tiên. Không có quyền bỏ phiếu, các cuộc họp khác không có quyền bỏ phiếu;

3. Các yêu cầu ưu tiên chỉ đứng thứ hai với chủ nợ, nhưng Serie A Clasico, nhưng được ưu tiên cho các cổ phiếu thông thường.

Ưu tiên ưu tiên của Serie A 2016:

1. Lợi nhuận công ty phân phối được ưu đãi cho các cổ phiếu thông thường;

2. Bất kể công ty nào Vì lý do vì lý do, các cổ phiếu ưu tiên được phân bổ cho tài sản còn lại của công ty và các cổ đông ưu tiên được hưởng các quyền biểu quyết ưu tiên trong lợi ích của các cổ đông ưu tiên. Khi cổ đông ưu tiên không có quyền tham gia công ty;

4. Công ty có thể đổi cổ phiếu ưu tiên, quyền phụ thuộc chủ nợ, bởi vì công ty cổ phần cần phải trả cổ tức cố định cho các cổ đông, do đó, cổ phiếu ưu tiên có thể là Serie A 2011 là một cách để trở thành một cách tiếp cận gây quỹ, nhưng tự nhiên không giống như trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay ngân hàng, vì vậy trước tiên bạn phải đáp ứng các chủ nợ để đáp ứng vốn chủ sở hữu của cổ đông ưu tiên.

Trên đây là nội dung đầy đủ của các điều kiện phân phối ưu tiên, các tính năng chính và quyền ưu tiên.

You Might Also Like